شب مهتابی (عکس های عاشقانه)سخن بزرگان :

آن کس که ارده و استقامت دارد، روي شکست نمي بيند. مترلينگنکات سخت هم اساسی ساده دارند . ارد بزرگبهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسوهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر