عشق ابدی (عکس های عاشقانه)




سخن بزرگان :

هدف مدنيت ، رفاه و آسايش مردم است. بالزاک



ستایش ، هنگام نو رُستن را . ارد بزرگ



کسي که ثروتي ندارد ، خود را دارد. فرانکلين



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر