عشق ابدی (عکس های عاشقانه)
سخن بزرگان :

هدف مدنيت ، رفاه و آسايش مردم است. بالزاکستایش ، هنگام نو رُستن را . ارد بزرگکسي که ثروتي ندارد ، خود را دارد. فرانکلينهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر